szkolenia BHP dla pracowników inżynieryjno technicznych

20.12.2021 r. szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami

ODZ Bhp ekspert w dniu 20.12.2021 r. zaprasza na szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami.

  1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  2. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  3. ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

 

  1. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  1. pracodawców, w tym osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

 

  1. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI:

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

zajęć

1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 3
2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; Stres w pracy – przyczyny, konsekwencje i sposoby zarządzania stresem w organizacji 3
3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 3
4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; metody oceny ryzyka zawodowego; ćwiczenia w zakresie tworzenia dokumentacji zadaniowej oceny ryzyka zawodowego 2
5 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy; Ćwiczenia w zakresie przygotowywania konspektów instruktaży stanowiskowych 2
6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1
7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy 1
8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego 1
     
Razem: 16