szkolenia BHP dla personelu medycznego

Badania lekarskie

Druk skierowania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (teks jednolity Dz.U.2016.2067) określa wzór skierowania na profilaktyczne badania lekarskie.

Skierowanie powinno zawierać opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Zaproponowany przez nas druk skierowania (do pobrania w formacie ,,doc”) zawiera wyszczególnienie poszczególnych zagrożeń gdzie osoba wystawiająca skierowanie może zakreślić występujący czynnik.


Druk OL-9