hurtownia artykułów BHP - odzież robocza i ochronna

Odzież robocza

Zgodnie z art. 237 6. Kodeksu Pracy Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.

Art. 237 7. mówi, iż Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca w uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników ustala tabelę norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ŚOI następnie niezbędne jest właściwe dobranie czasookresów ich używalności. Każdy pracownik musi posiadać założone indywidualne karty przydziału gdzie własnoręcznym podpisem poświadcza odebranie sortów zgodnie z tabelą norm.


Karta ewidencyjna wyposażenia


Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ŚOI