szkolenia BHP dla pracodawców

Pomiary środowiska pracy

Zlecenie na pomiary środowiska pracy

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

Pracodawca zleca wykonanie pomiarów środowiska pracy w formie pisemnej w terminach określonych w rozporządzeniu.

Udostępniamy Państwu wzór zlecenia w formie edytowalnej. Zlecenie pomiarów w zakresie hałasu wymaga rozpisania 8 – godzinnego dnia pracy na poszczególne czynności z uwzględnieniem przerw, instruktaży stanowiskowych itp.


Pomiary czynników szkodliwych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określa:
1) tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy;
2) przypadki, w których jest konieczne prowadzenie pomiarów ciągłych;
3) wymagania, jakie powinny spełniać laboratoria wykonujące badania i pomiary;
4) sposób rejestrowania i przechowywania wyników badań i pomiarów;
5) wzory dokumentów oraz sposób udostępniania wyników badań i pomiarów pracownikom.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia znajdziemy rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy zaś w załączniku nr 2 kartę badań i pomiarów czynników szkodliwych.
W pliku ,,doc” do pobrania znajdziecie Państwo w/w rejestry w wersji edytowalnej i zmieniownej tak aby ich prowadzenie sprawiało jak najmniej problemów i dawało możliwość czytelnych wpisów w dłuższych czasookresach.

Udostępniliśmy również wzór zlecenia przeprowadzenia pomiarów czynników szkodliwych (hałas, zapylenie, czynnik chemiczny itp.). Zlecenie jest kierowane do laboratoriów posiadających akredytację na mocy odrębnych przepisów. Tylko takie laboratoria mogą wykonywać pomiary czynników szkodliwych.