Cel kursu

KURS: MASZYNY DO STABILIZACJI GRUNTU

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie obsługi maszyn do stabilizacji gruntów klasy III.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia operatora maszyn do stabilizacji gruntów klasy III zgodnie z podziałem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263 z póź. zm.).

Grupa II. Maszyny do robót drogowych

L.p. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie Klasa określona w świadectwie
III II I
1 2 3 4 5 6
1 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych wszystkie
2 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno – asfaltowych wszystkie
3 Repavery i remixery bez klasy
4 Remontery nawierzchni dróg wszystkie wszystkie
5 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne- wszystkie
6 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym wszystkie
7 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych wszystkie
8 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych wszystkie
9 Maszyny do stabilizacji gruntów- wszystkie
10 Walce drogowe 1) wszystkie
11 Pilarki mechaniczne do
ścinki drzew 2)
wszystkie

1) Nie dotyczy walców doczepnych.
2) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. poz. 1141), upoważniają do obsługi tego urządzenia.

Program kursu

KURS PODSTAWOWY

Czas trwania: 134 godziny

LP. MODUŁ LICZBA GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH LICZBA GODZIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
Symbol Nazwa
1 M.BHP Bhp ogólne MODUŁY WSPÓLNE 8
2 M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych 24
Suma 32
3 M.SII-9/III Maszyny do stabilizacji gruntów – przedmioty specjalistyczne klasa III MODUŁ SPECJALISTYCZNY 20 82
Suma 52 82
Łącznie cały kurs 134

KURS ROZSZERZONY

Umożliwia zdobycie uprawnień do OBSŁUGI DODATKOWYCH MASZYN, poza maszynami do stabilizacji gruntów PODCZAS JEDNEGO KURSU!

Przykładowe zestawienia:

  • maszyny do stabilizacji gruntów + zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych.

Czas trwania: 134 godziny (kurs podstawowy) + liczba godzin z modułu specjalistycznego dla danej maszyny.

Przykład

Dla maszyny do stabilizacji gruntów + zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych:

LP. MODUŁ LICZBA GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH LICZBA GODZIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
Symbol Nazwa
1 M.BHP Bhp ogólne MODUŁY WSPÓLNE 8
2 M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych 24
Suma 32
3 M.SII-9/III Maszyny do stabilizacji gruntów – przedmioty specjalistyczne klasa III MODUŁ SPECJALISTYCZNY 20 82
4 M.SII-1/I Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych – przedmioty specjalistyczne klasa I MODUŁ SPECJALISTYCZNY 40 40
Suma 92 122
Łącznie cały kurs 214

Miejsce realizacji kursu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert:
Włocławek – ul. Barska 12 J – siedziba główna
Kutno – ul. Jagiellońska 4 – oddział
Golub Dobrzyń – ul. PTTK 11 – oddział

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat,
  • przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora maszyn w danej specjalności.

Organizacja kursu

Kurs organizujemy w trybie tygodniowym oraz trybie weekendowym w zależności od oczekiwań i możliwości uczestników.

Dla uczestników kursów w razie potrzeby (dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych) organizujemy bazę noclegową o wysokich standardach w atrakcyjnych cenach.

Zajęcia prowadzą wykładowcy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z wieloletnim doświadczeniem co zapewnia wysoką jakość oferowanych kursów.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

  • Materiały dydaktyczne.
  • Serwis kawowy.
  • Opłatę za egzamin państwowy.
  • Wydanie zaświadczenia oraz książeczki operatora.

W ramach kursu pomagamy w organizacji badań lekarskich (nie są wliczone w cenę kursu).

Egzamin

Egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego składający się z części praktycznej i teoretycznej.