Cel kursu

KURS: PRZECINARKI DO NAWIERZCHNI DRÓG

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie obsługi przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym klasy III.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym klasy III zgodnie z podziałem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263 z póź. zm.).

Grupa II. Maszyny do robót drogowych

L.p. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie Klasa określona w świadectwie
III II I
1 2 3 4 5 6
1 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych wszystkie
2 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno – asfaltowych wszystkie
3 Repavery i remixery bez klasy
4 Remontery nawierzchni dróg wszystkie wszystkie
5 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne- wszystkie
6 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym wszystkie
7 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych wszystkie
8 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych wszystkie
9 Maszyny do stabilizacji gruntów- wszystkie
10 Walce drogowe 1) wszystkie
11 Pilarki mechaniczne do
ścinki drzew 2)
wszystkie

1) Nie dotyczy walców doczepnych.
2) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. poz. 1141), upoważniają do obsługi tego urządzenia.

Program kursu

Kurs podstawowy

Czas trwania: 36 godzin

Lp. Moduł Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
Symbol Nazwa
1 M.BHP Bhp ogólne MODUŁY WSPÓLNE 8
Suma 8
3 M.SII-6/III Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
– przedmioty specjalistyczne klasa III
MODUŁ SPECJALISTYCZNY 14 14
Suma 22 14
Łącznie cały kurs 36

Kurs rozszerzony

Umożliwia zdobycie uprawnień do OBSŁUGI DODATKOWYCH MASZYN, poza przecinarkami do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym PODCZAS JEDNEGO KURSU!

Przykładowe zestawienia:

  • zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych + zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych.

Czas trwania: 88 godzin (kurs podstawowy) + liczba godzin z modułu specjalistycznego dla danej maszyny.

Przykład

Dla przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym + pilarki mechaniczne do ścinki drzew:

Lp. Moduł Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
Symbol Nazwa
1 M.BHP Bhp ogólne MODUŁY WSPÓLNE 8
Suma 8
3 M.SII-6/III Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
– przedmioty specjalistyczne klasa III
MODUŁ SPECJALISTYCZNY 14 14
4 M.SII-11/III Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
– przedmioty specjalistyczne klasa III
MODUŁ SPECJALISTYCZNY 14 14
Suma 36 28
Łącznie cały kurs 64

Miejsce realizacji kursu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert:
Włocławek – ul. Barska 12 J – siedziba główna
Kutno – ul. Jagiellońska 4 – oddział
Golub Dobrzyń – ul. PTTK 11 – oddział

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat,
  • przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora maszyn w danej specjalności.

Organizacja kursu

Kurs organizujemy w trybie tygodniowym oraz trybie weekendowym w zależności od oczekiwań i możliwości uczestników.

Dla uczestników kursów w razie potrzeby (dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych) organizujemy bazę noclegową o wysokich standardach w atrakcyjnych cenach.

Zajęcia prowadzą wykładowcy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z wieloletnim doświadczeniem co zapewnia wysoką jakość oferowanych kursów.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

  • Materiały dydaktyczne.
  • Serwis kawowy.
  • Opłatę za egzamin państwowy.
  • Wydanie zaświadczenia oraz książeczki operatora.

W ramach kursu pomagamy w organizacji badań lekarskich (nie są wliczone w cenę kursu).

Egzamin

Egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego składający się z części praktycznej i teoretycznej.