Cel kursu

KURS: WÓZKI ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia operatora wózków jezdniowych podnośnikowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Poz. 1008).

Kategorie wózków jezdniowych podnośnikowych

Wózki jezdniowe podnośnikowe Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Program kursu

Program szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych (wózki ze zmiennym wysięgiem / wózki z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem) obejmuje takie zagadnienia jak:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
wykład ćwiczeń
1 Typy stosowanych wózków jezdniowych 2
2 Budowa wózka 5
3 Czynności kierowcy przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po pracy wózkami 4
4 Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami 4
5 Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 2
6 Wiadomości z zakresu BHP 5
7 Praktyczna nauka jazdy 15
8 Wiadomości o dozorze technicznym 3
Razem: 25 15

Czas realizacji kursu: 40 godz. w tym zajęcia praktyczne 15 godz.

Miejsce realizacji kursu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert:
Włocławek – ul. Barska 12 J – siedziba główna
Kutno – ul. Jagiellońska 4 – oddział
Golub Dobrzyń – ul. PTTK 11 – oddział

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat.

Organizacja kursu

Kurs operatorów wózków podnośnikowych, w tym specjalizowanych (ze zmiennym wysięgiem oraz operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem) organizujemy w trybie tygodniowym oraz trybie weekendowym w zależności od oczekiwań i możliwości uczestników.

Dla uczestników kursów w razie potrzeby (dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych) organizujemy bazę noclegową o wysokich standardach w atrakcyjnych cenach.

Zajęcia prowadzą wykładowcy posiadający uprawnienia w zakresie konserwacji wózków podnośnikowych (widłowych) z wieloletnim doświadczeniem.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

  • Materiały dydaktyczne.
  • Serwis kawowy.
  • Opłatę za egzamin państwowy przed Urzędem Dozoru Technicznego.
  • Wydanie uprawnień operatora wózków jezdniowych podnośnikowych odpowiedniej kategorii.

Egzamin

Egzamin państwowy przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Pytania egzaminacyjne:

kursy: wózki ze zmiennym wysięgiem