Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie organizowane w formie seminarium lub kursu na podstawie szczegółowego programu uzgodnionego ze Zleceniodawcą. W/w uzgodnienia mają na celu optymalizację poruszanych zagadnień podczas szkolenia tak aby w jak najszerszym zakresie zwiększać świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz przedstawianie odpowiedzialności pracownika za życie i zdrowie swoje jak i swoich współpracowników.

Ramowy program szkolenia

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a)      praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b)     ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c)      wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d)     profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2

2

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

2

3

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy nauczycieli różnych przedmiotów m.in. nauczycieli wychowania fizycznego, biologii, chemii, fizyki oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia.

2

4

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

Razem:

8

Dokumentacja szkoleniowa

Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym wiedzę w zakresie BHP oraz wystawieniem imiennego zaświadczenia.

Ważność szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli jest ważne 5 lat.

NAUCZYCIELE

szkolenia BHP dla nauczycieli

DO POBRANIA: