Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie organizowane w formie kursu lub seminarium na podstawie szczegółowego programu szkolenia uzgodnionego ze Zleceniodawcą. W/w uzgodnienia mają na celu optymalizację poruszanych zagadnień podczas szkolenia tak aby w jak najszerszym zakresie zwiększać świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz przedstawianie odpowiedzialności pracownika za życie i zdrowie swoje jak i swoich współpracowników.

Ramowy program szkolenia

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a)    aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

–     obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

–     ochrony pracy kobiet i młodocianych,

–     profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

–     szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

–     organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b)     problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

3

2

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3

3

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

3

4

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

2

5

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

2

6

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1

7

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

1

8

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

1

Razem:

16

Dokumentacja szkoleniowa

Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym wiedzę w zakresie BHP oraz wystawieniem imiennego zaświadczenia.

Ważność szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych jest ważne 5 lat.

PRACODAWCY I OSOBY KIERUJĄCE PRACOWNIKAMI

szkolenia BHP dla pracodawców

DO POBRANIA: