Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno – technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie organizowane w formie kursu lub seminarium na podstawie szczegółowego programu szkolenia uzgodnionego ze Zleceniodawcą. W/w uzgodnienia mają na celu optymalizację poruszanych zagadnień podczas szkolenia tak aby w jak najszerszym zakresie zwiększać świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz przedstawianie odpowiedzialności pracownika za życie i zdrowie swoje jak i swoich współpracowników.

Ramowy program szkolenia

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

a)    aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

–     praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,

–     odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,

–     wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno – sanitarnych),

–     wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

–     systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,

–     nadzoru i kontroli warunków pracy,

b)     problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

3

2

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3

3

Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)

4

4

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)

2

5

Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu

3

6

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

Razem:

16

Dokumentacja szkoleniowa

Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym wiedzę w zakresie BHP oraz wystawieniem imiennego zaświadczenia.

Ważność szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych jest ważne 5 lat.

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

szkolenia BHP dla pracowników inżynieryjno technicznych

DO POBRANIA: