Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie organizowane w formie kursu lub seminarium na podstawie szczegółowego programu szkolenia uzgodnionego ze Zleceniodawcą. W/w uzgodnienia mają na celu optymalizację poruszanych zagadnień podczas szkolenia tak aby w jak najszerszym zakresie zwiększać świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz przedstawianie odpowiedzialności pracownika za życie i zdrowie swoje jak i swoich współpracowników.

Ramowy program szkolenia

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a)   przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)   przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c)   problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

5

2

 Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.

2

3

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

a)   zagrożenia wypadkowe,

b)   hałas i drgania mechaniczne,

c)   szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

d)   czynniki biologiczne,

e)   promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

f)    pola elektromagnetyczne,

g)   energia elektryczna i elektryczność statyczna,

h)   mikroklimat środowiska pracy,

i)    oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

j)    zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

k)   zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów.

5

4

Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.

4

5

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

–     urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,

–     urządzenia zabezpieczające,

–     środki ochrony indywidualnej.

2

6

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych).

4 (w tym 2 ćwiczeń)

7

Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.

2

8

Nowoczesne metody pracy służby bhp.

2

9

Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3 (w tym 2 ćwiczeń)

10

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1

11

Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

2

Razem:

16

Dokumentacja szkoleniowa

Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym wiedzę w zakresie BHP oraz wystawieniem imiennego zaświadczenia.

Ważność szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników Służby BHP jest ważne 5 lat.

PRACOWNICY SŁUŻBY BHP

szkolenia BHP dla służb BHP

DO POBRANIA: