Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie organizowane w formie instruktażu na podstawie szczegółowego programu uzgodnionego ze Zleceniodawcą. W/w uzgodnienia mają na celu optymalizację poruszanych zagadnień podczas szkolenia tak aby w jak najszerszym zakresie zwiększać świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Ramowy program szkolenia

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

1

2

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy

3

3

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

4

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

2

Razem:

8

Dokumentacja szkoleniowa

Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym wiedzę w zakresie BHP oraz wystawieniem imiennego zaświadczenia.

Ważność szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest ważne 3 lata.

W przypadku wykonywania przez pracowników prac szczególnie niebezpiecznych (np. prace na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych) szkolenie jest ważne przez okres 1 roku.

STANOWISKA ROBOTNICZE

szkolenia BHP na stanowiska robotnicze

DO POBRANIA: