Uczestnicy szkolenia

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 nr 89, poz. 625) osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (montaż, konserwacja, obsługa, naprawa, remont) są zobowiązane do posiadania aktualnych świadectw kwalifikacyjnych – uprawnień energetycznych wydanych przez uprawnioną komisję kwalifikacyjną po uprzednim zdaniu egzaminu przez osobę zainteresowaną.

Eksploatacją urządzeń instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:
eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym;
dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

Zakres szkolenia

Oferujemy szkolenia pozwalające na zdobycie uprawnień w zakresie montażu, obsługi, konserwacji oraz napraw i remontów urządzeń i instalacji, sklasyfikowanych w następujących grupach:

KURS ELEKTRYCZNY

GRUPA 1: Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

KURS ENERGETYCZNY

GRUPA 2: Urządzenia, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

KURS GAZOWY 

GRUPA 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Szczegółowe zakresy i rodzaje urządzeń w poszczególnych grupach określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 nr 89, poz. 828).

Sposób organizacji szkolenia

Uczestnicy szkolenia po obyciu kursu przygotowawczego podchodzą do egzaminu przed uprawnioną komisją kwalifikacyjną. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu są wydawane uprawnienia zgodnie z wnioskowanym zakresem.

Czas kursu przygotowawczego uzależniony jest od zakresu uprawnień określonego przez uczestnika we wniosku.