Cel szkolenia

Przygotowanie słuchaczy do bezpiecznego wykonywania prac przy których mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników mających kontakt z materiałami zawierającymi azbest oraz dla osób kierujących pracownikami i pracodawców organizujących prace związane z usuwaniem azbestu.

Sposób organizacji szkolenia

Kurs w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego bhp ekspert spełnia wytyczne zawarte w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U.2005.216.1824).

Program szkolenia

Program szkolenia dla pracowników, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu oraz pracodawców i osób kierujących takimi pracownikami zawiera:

 1. Potencjalne zagrożenia dla zdrowia wynikające z narażenia na działanie pyłu azbestu;
 2. Dopuszczalne i faktyczne stężenia pyłu azbestu w środowisku pracy oraz potrzeby monitorowania zanieczyszczeń powietrza;
 3. Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. Organizowanie i wykonywanie pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, w tym:
  • środki ostrożności związane ze stosowaniem odzieży i obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej,
  • specjalne środki ostrożności minimalizujące narażenie na działanie pyłu azbestu,
  • zachowania przy wykonywaniu pracy wymagań higienicznych, w tym powstrzymywania się od palenia tytoniu w miejscu pracy;
 5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych, a także udzielanie pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Czas trwania szkolenia: 5,5 godz.

Dokumentacja szkoleniowa

Szkolenie zakończone jest wystawieniem imiennego zaświadczenia.

USUWANIE AZBESTU

szkolenia: usuwanie azbestu

DO POBRANIA: