kursy: wózki widłowe i UTB

JAKIE UPRAWNIENIA NALEŻY POSIADAĆ DO OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM, W TYM PODNOŚNIKOWYCH?

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 1 z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Poz. 1948) określa kto może zostać dopuszczony do obsługi wózków jezdniowych.

Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (tzw. wózków widłowych) dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada:

  1. zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych lub
  2. uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych lub książkę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podnośnikowych.

Natomiast do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione powyżej (np. wózki unoszące, platformowe), dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada:

  1. posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego do rodzaju wózka jezdniowego szkolenia, potwierdzającego nabyte umiejętności, w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone:
  2. przez Urząd Dozoru Technicznego lub
  3. do dnia 1 stycznia 2011 r. przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Terminy ważności ,,starych uprawnień” – imiennych zezwoleń wydawanych przez Pracodawców głównie na podstawie kursów organizowanych w oparciu o programy zatwierdzone przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach zachowują swoją ważność w zależności od okresu w jakim uzyskało się zezwolenie:

  1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.,
  3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

W/w terminy ważności uprawnień / imiennych zezwoleń odnoszą się do pracowników zatrudnionych u danego Pracodawcy. Jeżeli pracownik przestał być już pracownikiem u danego Pracodawcy (bez względu na sposób rozwiązania umowy) to już u kolejnego Pracodawcy uprawnienia zdobyte na starych zasadach nie będą ważne. Rozpoczynając ,,nową” pracę należy posiadać aktualne uprawnienia do obsługi wózków podnośnikowych tj. uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Ustawodawca zachował w ważności również uprawnienia do obsługi wózków podnośnikowych wydanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ale te nie cieszyły się popularnością więc jest ich stosunkowo mało.